Privacybeleid

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

BABBET. 

ALGEMENE VOORWAARDEN JULI 2019 

Artikel 1. Uitvoering opdracht 
1. BABBET. vervult de opdracht zo goed mogelijk, en houdt daarbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever bij als adviseur.
2. De opdrachtgever geeft BABBET. alle informatie die hij heeft en die nodig is voor uitvoering van de opdracht. BABBET. kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek hiernaar nodig is.
3. BABBET. heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht te ontwerpen.
4. De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met BABBET. geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht door BABBET.
5. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.
6. Indien voor het werk van BABBET. termijnen zijn overeengekomen, garandeert BABBET. dat de werkzaamheden binnen die termijnen worden uitgevoerd (met inachtneming van artikel 6). 

Artikel 2. Advieskosten
1. Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de advieskosten (honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) zijn geregeld: a. Op basis van de door BABBET. bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief; b. Door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten; c. Naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.
2. De opdrachtgever betaalt BABBET. naast de advieskosten een vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer: a. Na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving; b. Door de opdrachtgever verlangde wijzigingen. BABBET. licht de opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.
3. De advieskosten zijn exclusief de kosten die BABBET. maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en verblijfkosten. De opdrachtgever vergoedt deze kosten afzonderlijk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

Artikel 3. Betaling
1. BABBET. declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van zijn werkzaamheden. De kosten declareert hij met een tussen- tijd van minstens één maand. Voor beide soorten kosten kunnen partijen anders overeenkomen.
2. Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen een maand na verzending van die declaratie.
3. Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. BABBET. mag met ingang van de vervaldatum, de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening brengen.
4. Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, mag BABBET. de uitvoering van de opdracht opschorten. Vereist is dan wel dat BABBET. de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en dat die betaling is uitgebleven.
5. Indien BABBET. tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever die niet op tijd betaalt, mag de door BABBET. reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke niet gebruiken. 

Artikel 4. Gebruik ontwerp
1. De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren.
2. De opdrachtgever mag niet afwijken van een ontwerp en geen wijzigingen daarop aanbrengen, tenzij hij dat doet in overleg met BABBET.
3. De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van BABBET. BABBET. kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding. BABBET. zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.
4. Naamsvermelding. De naam BABBET. dient duidelijk bij een gebruikt ontwerp te worden vermeld, of met een verwijzing naar ontwerp in de publicatie te worden opgenomen. Wanneer de opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen ontwerp te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam BABBET. op deze reproducties wordt aangebracht 

Artikel 5. Voortijdige Beëindiging
1. De opdrachtgever en BABBET. Kunnen de opdracht op elk moment opzeggen. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.
2. Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever vergoedt BABBET. de tot dan toe gemaakte kosten.
3. Bij opzegging mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van BABBET. BABBET. weigert zijn toestemming niet wanneer dat in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever. 

Artikel 6. Vertraging
1. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die BABBET. niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden BABBET. diens kosten, die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden. BABBET. beperkt de kosten / schade zo veel mogelijk.
2. Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan laat BABBET. zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. BABBET. houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. BABBET. is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van van grove schuld of opzet aan de zijde van BABBET. of door hem ingeschakelde personen . De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
2. Indien de opdrachtgever vindt dat BABBET. is tekort geschoten, stelt hij deze binnen 10 dagen schriftelijk aansprakelijk en in de gelegenheid de tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen. 

Artikel 8. Geschillen
1. Verschillen van mening tussen opdrachtgever en BABBET. worden zoveel mogelijk onderling opgelost.
2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en BABBET. ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd.
3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Privacy
1. Alle door BABBET. verkregen persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor communicatie tussen BABBET. en de opdrachtgever, ten behoeve van boekhoudkundige vastlegging en facturatie.
2. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging geeft opdrachtgever BABBET. toestemming voor het gebruik van ontwerpen ter promotie van BABBET. met gebruik woonplaats op welke wijze dan ook.
3. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.